ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Pályázó!

Társaságunk a pályázatokkal kapcsolatos adatok kezelése, védelme tekintetében az alábbi tájékoztatást adja:

Ha elküldi Társaságunk részére önéletrajzát (álláshirdetésre vagy adatbázisba történő jelentkezés céljából) az önéletrajz beküldésével hozzájárul önéletrajzának, nevének és elektronikus levelezési címének a Marzek Kner Packaging Kft. és a Marzek FlexiLog Kft. általi kezeléséhez, a meghirdetett álláspályázat vagy egy esetlegesen megüresedő pozíció betöltésének elbírálása céljából.

Amennyiben Ön elektronikus vagy postai úton elküldi társaságunkhoz a pályázati anyagát, úgy az abban foglalt személyes adatok kezelését az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection – továbbiakban GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info.tv.) szabályai és előírásai alapján végezzük.

A fentiek értelmében Ön a pályázati anyagának (on-line regisztráció, e-mailen történő jelentkezés, postai úton megküldött vagy személyesen eljuttatott anyag) elküldésével hozzájárul a személyes adatainak nyilvántartásához, kezeléséhez és kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azok közlése önkéntesen történt. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak és az önéletrajzának, pályázati anyagának kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés körében hozzájárulását adja továbbá az önéletrajzában, a motivációs levélben és a pályázati anyag részét képező egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatainak a társaságunk általi kezeléséhez, feldolgozásához, megőrzéséhez. Tájékoztatjuk, hogy az adatok feldolgozása, kezelése kizárólag a megfelelő munkatárs kiválasztása és az álláskeresői adatbázis kezelése céljából történik.

Az Ön hozzájárulása pályázati anyagának megküldésétől számított egy éves határozott időtartamra szól, amely írásban bármikor visszavonható. Az adatokat ezen időszak letelte, vagy a hozzájárulás visszavonása után töröljük.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi részletesebb tájékoztatást adjuk:

Adatkezelés célja: A személyes adatokat kizárólag a megfelelő munkatársak kiválasztásához szükséges mértékben és ideig használjuk fel. Ezeket az adatokat közvetlenül a pályázóktól, önkéntes jelentkezés folytán gyűjtjük és mindig a hatályos törvényekkel összhangban kezeljük. Adatbázisba történő jelentkezés esetén az adatokat a Marzek Kner Packaging Kft. és a Marzek FlexiLog Kft. a beérkezésüktől számított egy évig kezeli, abból a célból, ha ez idő alatt új munkatárs felvétele válik szükségessé, a hirdetés nélküli jelentkezők is részt tudjanak venni a kiválasztási folyamatban. Konkrét álláshirdetésre történő jelentkezés esetén az adatokat társaságunk a toborzás lezárását követő egy évig kezeli, abból a célból, ha a próbaidő alatt új pályázó kiválasztására lenne szüksége az álláspályázatra jelentkezők közül.

Kezelt adatok köre: A meghirdetett állásokra jelentkező pályázók személyes adatait az üres pozíciók betöltésével kapcsolatosan kezeljük. A pályázatokat elektronikus vagy postai úton juttatják el a pályázók hozzánk, amelyek jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény. Az állásinterjúk során előfordulhat, hogy a pályázók személyiségprofil felállítása céljából különböző teszteket, felméréseket töltenek ki, szituációs gyakorlaton vesznek részt (Assesment Center), amelyek során a pályázók további személyes és különleges adatokat szolgáltatnak részünkre. Amennyiben a hozzánk benyújtott anyagban szereplő adatok külső ellenőrzése is szükségessé válik, úgy ehhez minden esetben előzetesen kérjük a pályázó hozzájárulását.

Az adatkezelésre jogosultak köre: A pályázók által megadott személyes adatokhoz csak a Marzek Kner Packaging Kft. és a Marzek FlexiLog Kft. toborzás, kiválasztási folyamatában szükségszerűen résztvevő, a munkaerő felvételben javaslattételi vagy döntési jogkörrel rendelkező illetékes munkatársainak van hozzáférése. Személyes adatokat – a jogszabályok által előírt kötelező és a személyes hozzájáruló nyilatkozatban foglalt esetek kivételével – harmadik személynek nem adunk át. A személyes adatok titkosságának megőrzése érdekében többféle intézkedést alkalmazunk, védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáféréssel, a véletlen megsemmisüléssel, sérüléssel, módosítással szemben.

Tájékoztatáshoz való jog és adatmódosítás: Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Marzek Kner Packaging Kft.-től és a Marzek FlexiLog Kft.-től az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Társaságunk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Továbbá Ön bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését, vagy adatainak zárolását, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az alább megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat – ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók-, illetve tájékoztatást ad kérelmével, a törlési kérelme esetleges elutasításával, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban.

Társaságunk az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A fentiekkel kapcsolatos kérelmét az adatvedelem(at)kner.hu, illetve az adatvedelem(at)m-flexilog.com e-mail címre küldheti, a levél tárgyában az „Adatkezelés” szó megjelölésével. Kérelmét postai úton is továbbíthatja a Marzek Kner Packaging és a Marzek FlexiLog Kft. címére (5600 Békéscsaba, Baross u. 9-21.), a borítékon „Adatkezelés” feltüntetésével. Tájékoztatjuk, hogy a megadott adatok helyességéért Ön felel, társaságunk nem felelős a helytelenül, tévesen megadott adatokért.

Jogérvényesítés

A személyes adatokkal összefüggő jogainak megsértése esetén a Gyulai Törvényszékhez (5700 Gyula, Béke Sugárút 38., levelezési cím: 5701 Gyula, Pf. 49.), vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes Törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, illetve egyéb igényeit polgári bíróság előtt érvényesítheti a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos. A Marzek Kner Packaging Kft. és a Marzek FlexiLog Kft. fenntartja magának az adatkezelési tájékoztató módosításának jogát. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.