ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Marzek Kner Packaging Kft. által meghirdetett ’Mit jelent számodra Békés megye?’ című pályázat során kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a ’Mit jelent számodra Békés megye?’ című pályázat résztvevőjeként történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Adatkezelő: Marzek Kner Packaging Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Baross u. 9-21.
Cégjegyzékszám: 04-09-004972
Képviseli: Kása István Zoltán, ügyvezető igazgató
Honlap: www.kner.hu
(a továbbiakban: Szervező)

Adatkezelés célja

 1. egyrészt az, hogy a Szervező az Ön pályázatával kapcsolatban az Önnel szembeni kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, így különösen tájékoztathassa a pályázaton való szereplésével kapcsolatban, ellássa Önt a pályázattal kapcsolatos információkkal és biztosítsa az Ön személyes adatok adatkezelésével összefüggő jogai gyakorlását,
 2. másrészt az Ön pályázattal összefüggő jogszabályi kötelezettségeinek (így különösen számviteli, adó- és egyéb bevallások, nyilatkozatok megtétele) a Szervező eleget tudjon tenni,
 3. harmadrészt az Ön pályázatra való jelentkezésével a pályázathoz tartozó tevékenység Szervező által történő irányítása, ellenőrzése, pályamunkájának értékelése, illetve – esetleges pályázói kötelezettségszegés esetén – Szervező általi intézkedések kezdeményezése.

Adatkezelés jogalapja

A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa szerint tájékoztatja a Pályázót, hogy a Pályázatban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Pályázó hozzájárulásán alapul.

 1. az Önnek, mint Pályázónak a Szervező által meghirdetett ’Mit jelent számodra Békés megye?’ pályázatra való jelentkezése,
 2. a Szervezőnek a Pályázati szabályzatban vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Milyen adatokat kezelünk?

Az Ön pályázaton való részvételével összefüggésben személyes adatai közül az alábbiakat kezeljük:

 1. név
 2. születési idő
 3. telefonszám,
 4. e-mail cím,
 5. adószám (nyereményre jogosultak esetében)
 6. a Szervezőnél biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer által rögzített adatokat;
 7. egyéb, törvényi szabályozás által meghatározott adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez.

Adatokhoz való hozzáférés

A rögzített adatok tekintetében a Szervezők és erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.

Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság kivételével – nem továbbítja.

Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát szolgálja, hogy a Szervező informatikai rendszere és hálózata saját informatikai rendszerben, jelszóvédetten, titkosítva kerül kezelésre hazai szerveren. Egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Szervező az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.

A Szervező kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, a Szervezőt haladéktalanul értesítse.

Adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait az adó (járulék, illetve egyéb közteher) megállapításához való jog elévüléséig, illetve a 2012.évi I. törvény, 1997.évi LXXXI. törvény, 1998.évi LXXXI. törvény, 1999.évi LXXXI. törvény, 2003.évi XCII. törvény által előírtak szerint kezeljük.

Az Ön telefonszámát, elektronikus levelezési címét a pályázat nyerteseinek kiértesítését követő 30. napig tároljuk. Az adatkezelés célja a pályázaton való részvételével kapcsolatban felmerülő kérdések egyeztetése.

Ha a fenti időtartamok alatt a munkáltató olyan bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb jogsértés megtörténtéről szerez tudomást, amelyek bizonyítására az általa jogszerűen kezelt adat alkalmas, akkor az érintett személyes adatokat munkáltató mindaddig e határidőkön túl is kezeli, amíg

 1. a jogsértés megállapításával kapcsolatos bírósági vagy hatósági eljárás jogerősen le nem zárult,
 2. az arra jogosult nem nyilatkozott arról, hogy az ügyben bírósági vagy hatósági eljárást nem kezdeményez.

Adatok törlésének és felhasználásának korlátozásának kérése

Ön kérheti Szervezőtől a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik. Emellett Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén Szervező a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

Végül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Hozzáférés személyes adataihoz

Ön tájékoztatást kérhet Szervezőtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet a Szervező által tárolt adatokról. E kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk:

 1. adatvedelem(at)kner.hu
 2. +36 66 525 647

Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Gyulai Törvényszékhez (5700 Gyula, Béke sugárút 38., levelezési cím: 5701 Gyula, Pf. 49.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu) fordulhat.